Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
진출기업 디렉토리 보기
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0

진출기업 검색 결과 베트남 중북부 진출 한국기업을 검색해 보세요!

코참 진출기업의 상호, 전화번호, 주소, 할인혜택 리스트
지역 상호/주소 연락처
BAC GIANG

[전자전기제조업]

다원비나 DAWON VINA

OFFICE: 0204) 366 1908

OFFICE: Lo D6, KCN Dinh Tram, Huyen Viet Yen, Bac Giang

BAC GIANG

[봉제]

DAEHAN GLOBAL YÊN DŨNG DAEHAN GLOBAL YÊN DŨNG

OFFICE: 0204) 2484 999

OFFICE: Nham Son Industrial Zone - Yen Lu Dist., Bac Giang

BAC GIANG

[전자전기제조업]

대화비나 DAE HWA VINA

OFFICE: 0204) 3528 658

OFFICE: Yen Khe, Song Khe, Bac Giang city, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업]

COSTECH VINA COSTECH VINA

OFFICE: 0204) 352 5281

OFFICE: Lo D12 - D13, KCN Noi Hoang, X Noi Hoang, Huyen Yen Dung, Bac Giang

BAC GIANG

[제조]

COME TECH COME TECH

OFFICE: 0974 789 277

OFFICE: Lot CN5, Hop Thinh CC, Hiep Hoa, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

TY & CO TY & CO

OFFICE: 0204) 3660 669

OFFICE: Xom Nguon, hung Lam, Hong Thai, Viet yen, Bac Giang

BAC GIANG

[유통, 도소매, 무역 > 유통, 도소매, 무역]

U-TECH U-TECH

OFFICE: 0204) 3662 582

OFFICE: Lo CN16, Van Trung Industrial Park, Viet Yen Dist., Bac Giang

BAC GIANG

[기타 > 모바일 부품 제조]

비나 거산 VINA GEOSAN VIET NAM

OFFICE: 0204) 3766 399
299

OFFICE: Lot 17, Noi Hoang Industrial Zone, Yen Dung District, Bac Giang Province

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

VINA HANHEE VINA HANHEE

OFFICE: 0204) 369 6346

OFFICE: Ma Ga village, Phuong Son commune, Luc Ngan dist., Bac Giang

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

WONJIN VINA WONJIN VINA

OFFICE: 0204) 366 5300, 096 219 0986

OFFICE: Lo CN 16, Van Trung Industrial Park, Viet Yen Dist., Bac Giang

top