Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0
진출기업 디렉토리 보기
코참 하노이 사무국

궁금하신 사항을 친절하게
답변해드리겠습니다.

Tel/Fax
(84 24) 3555-3341/3342
Email
info3@korchamvietnam.com
코참 회원가입 안내 유용한 사이트 Mulberrylane 대한한공 배너 OnEdu vietnam economic times

KORCHAM 행사보고

Array ( [0] => Array ( [0] => 127 [SEQ] => 127 [1] => 0 [NFLAG] => 0 [2] => 2017-11-08 [HDATE] => 2017-11-08 [3] => /data/photo/2017/11/16/4HzIiFgj_156x156.jpg [THUMB] => /data/photo/2017/11/16/4HzIiFgj_156x156.jpg [4] => 2017년 11월 08일 ~ 10일 - 류항하 코참 회장, APEC CEO SUMMIT 2017 참석 [TITLE] => 2017년 11월 08일 ~ 10일 - 류항하 코참 회장, APEC CEO SUMMIT 2017 참석 [5] => <p>류항하 코참 회장은 베트남상의(VCCI) 회장의 초청에 따라 11월 8일(수)~10일(금) 동안 다낭에서 개최된 APEC CEO SUMMIT에 베트남 진출 한국기업을 대표하여 참가하였습니다.</p> <p>APEC CEO SUMMIT은 APEC 정상회의를 계기로 진행되는 기업인 행사로서 금년에는 주최측인 베트남상공회의소 주도하에 회원국 상공회의소 대표 및 기업인들 2,000여명이 참석하여 성황을 이루었습니다.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>&ldquo;새로운 역동성 창조, 함께하는 미래 만들기(Creating New Dynamism, Fostering A Shared Future)&rdquo; 라는 주제로 개최된 이번 행사는 &lsquo;부띠엔록&rsquo; 베트남상의 회장의 개회사와 &lsquo;쩐다이쾅&rsquo; 국가주석의 기조연설을 시작으로 3일에 걸쳐 총 14개 세션으로 구성, 진행되었으며 세계 유수의 기업 및 기관 대표가 패널로 참석하였습니다.</p> <p>아울러 마지막날에는 &lsquo;도널드 트럼프&rsquo; 美대통령과 &lsquo;시진핑&rsquo; 중국 국가주석의 기조연설이 있었습니다.</p> <p>류회장은 행사기간 동안 한국대표단 및 정부 고위관계자와 간담회를 가져 신흥 시장으로 부상한 베트남에 진출하기 위한 조언을 하였으며 주요국 및 글로벌 기업 관계자들과 네트워크를 확대하는 등 활발히 활동하였습니다.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Chủ tịch Ryu Hang Ha tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 (APEC CEO SUMMIT 2017)</p> <p>Nhận lời mời của Chủ tịch Ph&ograve;ng thương mại v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp Việt Nam(VCCI), Chủ tịch KORCHAM &ndash; &Ocirc;ng Ryu Hang Ha đ&atilde; đại diện cho c&aacute;c doanh nghiệp H&agrave;n Quốc đang đầu tư tại Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC được tổ chức tại th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng từ ng&agrave;y 8 đến ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 11 năm 2017.</p> <p>Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 diễn ra trong khu&ocirc;n khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC quy tụ sự tham dự của đại diện 2,000 doanh nghiệp v&agrave; đại diện Ph&ograve;ng c&ocirc;ng nghiệp c&aacute;c nước th&agrave;nh vi&ecirc;n dưới sự chủ đạo của Ph&ograve;ng C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Thương mại Việt Nam.&nbsp;<br />Trong 3 ng&agrave;y diễn ra sự kiện với chủ đề &ldquo; Tạo động lực mới, c&ugrave;ng vun đắp tương lai chung&rdquo;(Creating New Dynamism, Fostering A Shared Future) khai mạc bởi b&agrave;i ph&aacute;t biểu của Chủ tịch Vũ Tiến Lộc v&agrave; b&agrave;i diễn thuyết chủ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Ryu Hang ha đ&atilde; tham gia tổng 14 phi&ecirc;n thảo luận, được dẫn dắt bởi đại diện c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp kiệt xuất tr&ecirc;n thế giới&nbsp;<br />Đồng thời, v&agrave;o ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump v&agrave; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i diễn thuyết ấn tượng.<br />Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ tịch Ryu Hang Ha đ&atilde; tham dự Tọa đ&agrave;m giữa c&aacute;c quan chức cấp cao của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Đo&agrave;n đại biểu từ H&agrave;n Quốc, đưa ra những lời khuy&ecirc;n khi tiến h&agrave;nh đầu tư tại 1 thị trường mới nổi l&ecirc;n như Việt Nam. Ngo&agrave;i ra, chủ tịch Ryu Hang Ha c&ograve;n tham gia nhiều hoạt động tăng cường kết nối với c&aacute;c đại diện doanh nghiệp của c&aacute;c nền kinh tế lớn v&agrave; đại diện c&aacute;c doanh nghiệp to&agrave;n cầu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="../../../data/editor/2017/11/16/4HzIiRz7.jpg" width="729" height="547" /><img src="../../../data/editor/2017/11/16/4HzIimQ3.jpg" width="728" height="545" /><img src="../../../data/editor/2017/11/16/4HzIj2et.jpg" width="727" height="543" /><img src="../../../data/editor/2017/11/16/4HzIjIDO.jpg" width="726" height="545" /></p> </div> [CONTENT] => <p>류항하 코참 회장은 베트남상의(VCCI) 회장의 초청에 따라 11월 8일(수)~10일(금) 동안 다낭에서 개최된 APEC CEO SUMMIT에 베트남 진출 한국기업을 대표하여 참가하였습니다.</p> <p>APEC CEO SUMMIT은 APEC 정상회의를 계기로 진행되는 기업인 행사로서 금년에는 주최측인 베트남상공회의소 주도하에 회원국 상공회의소 대표 및 기업인들 2,000여명이 참석하여 성황을 이루었습니다.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>&ldquo;새로운 역동성 창조, 함께하는 미래 만들기(Creating New Dynamism, Fostering A Shared Future)&rdquo; 라는 주제로 개최된 이번 행사는 &lsquo;부띠엔록&rsquo; 베트남상의 회장의 개회사와 &lsquo;쩐다이쾅&rsquo; 국가주석의 기조연설을 시작으로 3일에 걸쳐 총 14개 세션으로 구성, 진행되었으며 세계 유수의 기업 및 기관 대표가 패널로 참석하였습니다.</p> <p>아울러 마지막날에는 &lsquo;도널드 트럼프&rsquo; 美대통령과 &lsquo;시진핑&rsquo; 중국 국가주석의 기조연설이 있었습니다.</p> <p>류회장은 행사기간 동안 한국대표단 및 정부 고위관계자와 간담회를 가져 신흥 시장으로 부상한 베트남에 진출하기 위한 조언을 하였으며 주요국 및 글로벌 기업 관계자들과 네트워크를 확대하는 등 활발히 활동하였습니다.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Chủ tịch Ryu Hang Ha tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 (APEC CEO SUMMIT 2017)</p> <p>Nhận lời mời của Chủ tịch Ph&ograve;ng thương mại v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp Việt Nam(VCCI), Chủ tịch KORCHAM &ndash; &Ocirc;ng Ryu Hang Ha đ&atilde; đại diện cho c&aacute;c doanh nghiệp H&agrave;n Quốc đang đầu tư tại Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC được tổ chức tại th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng từ ng&agrave;y 8 đến ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 11 năm 2017.</p> <p>Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 diễn ra trong khu&ocirc;n khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC quy tụ sự tham dự của đại diện 2,000 doanh nghiệp v&agrave; đại diện Ph&ograve;ng c&ocirc;ng nghiệp c&aacute;c nước th&agrave;nh vi&ecirc;n dưới sự chủ đạo của Ph&ograve;ng C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Thương mại Việt Nam.&nbsp;<br />Trong 3 ng&agrave;y diễn ra sự kiện với chủ đề &ldquo; Tạo động lực mới, c&ugrave;ng vun đắp tương lai chung&rdquo;(Creating New Dynamism, Fostering A Shared Future) khai mạc bởi b&agrave;i ph&aacute;t biểu của Chủ tịch Vũ Tiến Lộc v&agrave; b&agrave;i diễn thuyết chủ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Ryu Hang ha đ&atilde; tham gia tổng 14 phi&ecirc;n thảo luận, được dẫn dắt bởi đại diện c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp kiệt xuất tr&ecirc;n thế giới&nbsp;<br />Đồng thời, v&agrave;o ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump v&agrave; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i diễn thuyết ấn tượng.<br />Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ tịch Ryu Hang Ha đ&atilde; tham dự Tọa đ&agrave;m giữa c&aacute;c quan chức cấp cao của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Đo&agrave;n đại biểu từ H&agrave;n Quốc, đưa ra những lời khuy&ecirc;n khi tiến h&agrave;nh đầu tư tại 1 thị trường mới nổi l&ecirc;n như Việt Nam. Ngo&agrave;i ra, chủ tịch Ryu Hang Ha c&ograve;n tham gia nhiều hoạt động tăng cường kết nối với c&aacute;c đại diện doanh nghiệp của c&aacute;c nền kinh tế lớn v&agrave; đại diện c&aacute;c doanh nghiệp to&agrave;n cầu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="../../../data/editor/2017/11/16/4HzIiRz7.jpg" width="729" height="547" /><img src="../../../data/editor/2017/11/16/4HzIimQ3.jpg" width="728" height="545" /><img src="../../../data/editor/2017/11/16/4HzIj2et.jpg" width="727" height="543" /><img src="../../../data/editor/2017/11/16/4HzIjIDO.jpg" width="726" height="545" /></p> </div> [6] => admin [USERID] => admin [7] => 15 [HITS] => 15 [8] => 1510822514 [WDATE] => 1510822514 [9] => 1510825268 [MDATE] => 1510825268 [10] => Y [STATUS] => Y [11] => 2017-11-08 [ndate] => 2017-11-08 ) [1] => Array ( [0] => 126 [SEQ] => 126 [1] => 1 [NFLAG] => 1 [2] => 2017-10-30 [HDATE] => 2017-10-30 [3] => /data/photo/2017/10/31/4Hk9yiV0_156x156.JPG [THUMB] => /data/photo/2017/10/31/4Hk9yiV0_156x156.JPG [4] => 2017년 10월 30일 - 3/4 분기 운영위원회의 [TITLE] => 2017년 10월 30일 - 3/4 분기 운영위원회의 [5] => <p><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkAN9od.JPG" width="730" height="547" /></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4Hk9zR4I.JPG" width="731" height="548" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkA1gkr.JPG" width="736" height="552" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkA9iu9.JPG" width="738" height="554" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkACD4Y.JPG" width="739" height="554" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkAENOT.JPG" width="743" height="557" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkAGhrG.JPG" width="741" height="556" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkAIbwP.JPG" width="745" height="558" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkALIYf.JPG" width="744" height="558" /></span></p> [CONTENT] => <p><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkAN9od.JPG" width="730" height="547" /></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4Hk9zR4I.JPG" width="731" height="548" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkA1gkr.JPG" width="736" height="552" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkA9iu9.JPG" width="738" height="554" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkACD4Y.JPG" width="739" height="554" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkAENOT.JPG" width="743" height="557" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkAGhrG.JPG" width="741" height="556" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkAIbwP.JPG" width="745" height="558" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 12px;"><img src="../../../data/editor/2017/10/31/4HkALIYf.JPG" width="744" height="558" /></span></p> [6] => admin [USERID] => admin [7] => 41 [HITS] => 41 [8] => 1509435830 [WDATE] => 1509435830 [9] => 1509435868 [MDATE] => 1509435868 [10] => Y [STATUS] => Y [11] => 2017-10-30 [ndate] => 2017-10-30 ) [2] => Array ( [0] => 125 [SEQ] => 125 [1] => 0 [NFLAG] => 0 [2] => 2017-09-15 [HDATE] => 2017-09-15 [3] => /data/photo/2017/09/18/4H5i8SK8_156x156.jpg [THUMB] => /data/photo/2017/09/18/4H5i8SK8_156x156.jpg [4] => 2017년 09월 15일 - 2017년 국세 관세 대화 [TITLE] => 2017년 09월 15일 - 2017년 국세 관세 대화 [5] => <p>2017년 국세 관세 대화(2017.09.15)</p> <p>코참과 대한상의는 9월 15일(금), 하노이 관세총국에서 주베트남한국대사관, 베트남 재무부, 관세총국, 국세총국과 공동으로 &lsquo;2017년 한국기업인과의 국세관세대화&rsquo;를 개최하였습니다.</p> <p>이혁 주베트남대사와 베트남정부 대표의 인사말을 시작으로 1부에서는 베트남 내년도 조세 정책과 관세정책에 대한 발표가 있었습니다. 우선 수출입세에 대한 관리 방식 및 정책을 전면적으로 개선하고 관세행정절차도 현행 178개에서 지속적으로 간소화하여 기업들에게 편의를 주는 방식으로 개선해 나갈 것이라고 하였습니다. 국세분야에서는 부가가치세, 특별소비세, 법인세에 대한 정책 발표가 있었습니다.</p> <p>이어서 가진 질의응답 세션에서 우리 기업들은 부가가치세 환급에 대한 애로를 토로하였으며 통관 및 수출신고절차를 현실적으로 개선해 줄 것을 요청하였습니다.&nbsp;<br />이날 행사에는 한국측에서 이혁 대사와 류항하 코참회장 등 200여명이 참석하였습니다.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="../../../data/editor/2017/09/18/4H5i5o9y.jpg" width="739" height="416" /><img src="../../../data/editor/2017/09/18/4H5iBOcl.JPG" width="739" height="555" /><img src="../../../data/editor/2017/09/18/4H5i9g45.JPG" width="739" height="554" /></p> [CONTENT] => <p>2017년 국세 관세 대화(2017.09.15)</p> <p>코참과 대한상의는 9월 15일(금), 하노이 관세총국에서 주베트남한국대사관, 베트남 재무부, 관세총국, 국세총국과 공동으로 &lsquo;2017년 한국기업인과의 국세관세대화&rsquo;를 개최하였습니다.</p> <p>이혁 주베트남대사와 베트남정부 대표의 인사말을 시작으로 1부에서는 베트남 내년도 조세 정책과 관세정책에 대한 발표가 있었습니다. 우선 수출입세에 대한 관리 방식 및 정책을 전면적으로 개선하고 관세행정절차도 현행 178개에서 지속적으로 간소화하여 기업들에게 편의를 주는 방식으로 개선해 나갈 것이라고 하였습니다. 국세분야에서는 부가가치세, 특별소비세, 법인세에 대한 정책 발표가 있었습니다.</p> <p>이어서 가진 질의응답 세션에서 우리 기업들은 부가가치세 환급에 대한 애로를 토로하였으며 통관 및 수출신고절차를 현실적으로 개선해 줄 것을 요청하였습니다.&nbsp;<br />이날 행사에는 한국측에서 이혁 대사와 류항하 코참회장 등 200여명이 참석하였습니다.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="../../../data/editor/2017/09/18/4H5i5o9y.jpg" width="739" height="416" /><img src="../../../data/editor/2017/09/18/4H5iBOcl.JPG" width="739" height="555" /><img src="../../../data/editor/2017/09/18/4H5i9g45.JPG" width="739" height="554" /></p> [6] => admin [USERID] => admin [7] => 140 [HITS] => 140 [8] => 1505729491 [WDATE] => 1505729491 [9] => 1505729653 [MDATE] => 1505729653 [10] => Y [STATUS] => Y [11] => 2017-09-15 [ndate] => 2017-09-15 ) )
more
멤버쉽 혜택 보기
top