Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0
진출기업 디렉토리 보기
코참 하노이 사무국

궁금하신 사항을 친절하게
답변해드리겠습니다.

Tel/Fax
(84 24) 3555-3341/3342
Email
info3@korchamvietnam.com
코참 회원가입 안내 유용한 사이트 Shinhan Custom Vietnam 다이밍여행사 대한한공 배너 vietnam economic times

KORCHAM 행사보고

Array ( [0] => Array ( [0] => 174 [SEQ] => 174 [1] => 0 [NFLAG] => 0 [2] => 2019-05-14 [HDATE] => 2019-05-14 [3] => /data/photo/2019/05/17/4QItlh2Y_156x156.JPG [THUMB] => /data/photo/2019/05/17/4QItlh2Y_156x156.JPG [4] => VCCI 컨퍼런스 발표문 및 기업 애로사항 접수안내 [TITLE] => VCCI 컨퍼런스 발표문 및 기업 애로사항 접수안내 [5] => <p><img src="../../../data/editor/2019/05/17/4QItolLM.JPG" width="745" height="559" /></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">귀 회원사의 발전을 기원합니다.</span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">2019년 5월 14일 베트남 상공회의소(VCCI)주관으로 투자/무역 촉진방안에 대한 컨퍼런스가 개최됩니다. </span><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">동 컨퍼런스에서 코참에서는 아래 4가지 주요사항을 제안하기로 하였습니다.</span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">*발표 제안사항*</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">1. 총리실 직속의 &lsquo;FDI 컨트롤 타워&rsquo; 설치</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">- FDI 기업을 적극지원할 수 있도록 재무부, 산업부, 과기부 등 관련부처의 의견과 직능을 조정, 통제하는 역할 담당</span></p> <p><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">2. 4차 산업혁명 시대에 대비한 법/제도 정비</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">- 전기차, 태양광 산업 등 미래 유망산업 투자유치를 위한 법/제도 정비</span></p> <p><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">3. 인적자원 개발에 대한 제도적 지원</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">- 자격증 제도 세분화, 다양화로 FDI기업들의 인재채용 지원</span></p> <p><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">4. 내국수출시 수입관세 면세관련 시행령 개정</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">- 베트남 내로 들어오는 물품에 대한 관세 면제</span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">이 밖에도 코참에서는 회원사들이 베트남에서 사업하면서 겪는 여러가지 법/제도 관련한 애로사항을 상시 접수 받고 있습니다. </span><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">많은 관심 부탁드립니다.</span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">감사합니다. </span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">코참 사무국</span></p> <p>&nbsp;</p> [CONTENT] => <p><img src="../../../data/editor/2019/05/17/4QItolLM.JPG" width="745" height="559" /></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">귀 회원사의 발전을 기원합니다.</span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">2019년 5월 14일 베트남 상공회의소(VCCI)주관으로 투자/무역 촉진방안에 대한 컨퍼런스가 개최됩니다. </span><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">동 컨퍼런스에서 코참에서는 아래 4가지 주요사항을 제안하기로 하였습니다.</span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">*발표 제안사항*</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">1. 총리실 직속의 &lsquo;FDI 컨트롤 타워&rsquo; 설치</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">- FDI 기업을 적극지원할 수 있도록 재무부, 산업부, 과기부 등 관련부처의 의견과 직능을 조정, 통제하는 역할 담당</span></p> <p><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">2. 4차 산업혁명 시대에 대비한 법/제도 정비</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">- 전기차, 태양광 산업 등 미래 유망산업 투자유치를 위한 법/제도 정비</span></p> <p><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">3. 인적자원 개발에 대한 제도적 지원</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">- 자격증 제도 세분화, 다양화로 FDI기업들의 인재채용 지원</span></p> <p><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">4. 내국수출시 수입관세 면세관련 시행령 개정</span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">- 베트남 내로 들어오는 물품에 대한 관세 면제</span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">이 밖에도 코참에서는 회원사들이 베트남에서 사업하면서 겪는 여러가지 법/제도 관련한 애로사항을 상시 접수 받고 있습니다. </span><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">많은 관심 부탁드립니다.</span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">감사합니다. </span><br /><span style="font-size: 18px; font-family: 'malgun gothic';">코참 사무국</span></p> <p>&nbsp;</p> [6] => admin [USERID] => admin [7] => 11 [HITS] => 11 [8] => 1558058136 [WDATE] => 1558058136 [9] => 1558058136 [MDATE] => 1558058136 [10] => Y [STATUS] => Y [11] => 2019-05-14 [ndate] => 2019-05-14 ) [1] => Array ( [0] => 173 [SEQ] => 173 [1] => 1 [NFLAG] => 1 [2] => 2019-05-04 [HDATE] => 2019-05-04 [3] => /data/photo/2019/05/07/4Q9fnXFy_156x156.jpg [THUMB] => /data/photo/2019/05/07/4Q9fnXFy_156x156.jpg [4] => 2019년 05월 04일 - 2019년 코참 회원사 친선 골프대회 [TITLE] => 2019년 05월 04일 - 2019년 코참 회원사 친선 골프대회 [5] => <p style="text-align: center;"><a href="http://www.korchamvietnam.com/board/event/gallery/view?seq=199"><img src="../../../data/editor/2019/05/07/4Q9fkRya.jpg" width="899" height="472" /></a></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">지난 5월 4일(토) 하노이 롱비엔 골프장에서 코참 회원사 친선 골프대회가 열렸다. 코참 친선 골프대회는 코참 회원사간의 화합과 친목을 도모하는 행사로 연2회 정도 개최되고 있다.</span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">이번 행사에는 코참의 150개 회원사에서 224명이 참석하였으며, 주요인사로는 김도현 대사, 정우진 총영사, 김한용 코참 회장, 김성권 K-BIZ회장, 민주평화통일 자문회의 김정인 회장, 타이웅엔 코참 박수호 회장, 하남 코참 김인철 회장, 흥엔 코참 신성현 회장, 빈푹 코참 이근배 회장이 참석하였다.</span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">특히 이번 행사에는 코참 회원사의 후원품이 그 어느 때보다 많이 답지하여 보다 풍성한 행사가 되었다. 베트남이 개방정책을 시행한 이후 1988년부터 한국계 기업의 총 투자액이 누계로 575억불을 기록하며 세계 1위라고 한다. 금번 골프대회는 이러한 베트남 내 한국계 투자기업의 위상이 점점 높아지는 가운데 한국기업을 대표하는 코참의 연례 친선 행사로 회원사의 2019년 사업 성공을 기원하는 매우 뜻 깊은 자리가 되었다.</span></p> <p><strong>1. 수상자 및 상품현황</strong></p> <table style="height: 868px; width: 706px;" width="558"> <tbody> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Medalist</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">KIM CHONG UI /&nbsp;김종열</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;" rowspan="2"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">트로피,&nbsp;코참 캐디백</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Champion</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">JO SEONG RYONG /&nbsp;조성룡</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1st Runner's Up</span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2nd Runner's Up</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">KIM DOO HWAN /&nbsp;김두환</span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">YOON MAN GI /&nbsp;윤만기</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;" rowspan="2"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">트로피,&nbsp;코참 보스톤백</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Longest Drive</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1. WOHN JUN YOUNG /&nbsp;원준영</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2. LEE SEUNG TAE /&nbsp;이승태</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">3. HWANG JONG YEOL /&nbsp;황종열</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">4. LEE DONG HO /&nbsp;이동호</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">5. KIM DAE YOUNG /&nbsp;김대영</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">6. PARK SE JUN /&nbsp;박세준</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Nearest to the Pin</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1. HWANG EUI SUNG /&nbsp;황의성</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2. KIM HONG KOO /&nbsp;김홍구</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">3. PARK HEE GEUN /&nbsp;박희근</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">4. BAE JONG SOO /&nbsp;배종수</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">5. PARK SANG CHUL /&nbsp;박상철</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">6. PARK SEONG BOK /&nbsp;박성복</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">트로피,&nbsp;골프공(1박스)</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Nearest to the Line</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1. LEE JUN HYUB /&nbsp;이준협</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2. KIM JIN YEOL /&nbsp;김진열</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">3. OH HONG ROK /&nbsp;오홍록</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">트로피,&nbsp;웨지</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Lucky Prize</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1. CHOI SUNG DO /&nbsp;최성도</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2. NAM HAN IK /&nbsp;남한익</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">3. KIM EUN RYE /&nbsp;김은례</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">퍼터</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>행사 사진 보기: <a href="http://www.korchamvietnam.com/board/event/gallery/view?seq=199">http://www.korchamvietnam.com/board/event/gallery/view?seq=199</a></p> <p><strong>2. 후원사리스트</strong></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH42K3c.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH42dy3.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH42oMK.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH42ySb.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH4398H.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH43JnA.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH47PfA.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH43ewM.png" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH3erFh.jpg" /></p> [CONTENT] => <p style="text-align: center;"><a href="http://www.korchamvietnam.com/board/event/gallery/view?seq=199"><img src="../../../data/editor/2019/05/07/4Q9fkRya.jpg" width="899" height="472" /></a></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">지난 5월 4일(토) 하노이 롱비엔 골프장에서 코참 회원사 친선 골프대회가 열렸다. 코참 친선 골프대회는 코참 회원사간의 화합과 친목을 도모하는 행사로 연2회 정도 개최되고 있다.</span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">이번 행사에는 코참의 150개 회원사에서 224명이 참석하였으며, 주요인사로는 김도현 대사, 정우진 총영사, 김한용 코참 회장, 김성권 K-BIZ회장, 민주평화통일 자문회의 김정인 회장, 타이웅엔 코참 박수호 회장, 하남 코참 김인철 회장, 흥엔 코참 신성현 회장, 빈푹 코참 이근배 회장이 참석하였다.</span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">특히 이번 행사에는 코참 회원사의 후원품이 그 어느 때보다 많이 답지하여 보다 풍성한 행사가 되었다. 베트남이 개방정책을 시행한 이후 1988년부터 한국계 기업의 총 투자액이 누계로 575억불을 기록하며 세계 1위라고 한다. 금번 골프대회는 이러한 베트남 내 한국계 투자기업의 위상이 점점 높아지는 가운데 한국기업을 대표하는 코참의 연례 친선 행사로 회원사의 2019년 사업 성공을 기원하는 매우 뜻 깊은 자리가 되었다.</span></p> <p><strong>1. 수상자 및 상품현황</strong></p> <table style="height: 868px; width: 706px;" width="558"> <tbody> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Medalist</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">KIM CHONG UI /&nbsp;김종열</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;" rowspan="2"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">트로피,&nbsp;코참 캐디백</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Champion</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">JO SEONG RYONG /&nbsp;조성룡</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1st Runner's Up</span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2nd Runner's Up</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">KIM DOO HWAN /&nbsp;김두환</span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">YOON MAN GI /&nbsp;윤만기</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;" rowspan="2"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">트로피,&nbsp;코참 보스톤백</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Longest Drive</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1. WOHN JUN YOUNG /&nbsp;원준영</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2. LEE SEUNG TAE /&nbsp;이승태</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">3. HWANG JONG YEOL /&nbsp;황종열</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">4. LEE DONG HO /&nbsp;이동호</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">5. KIM DAE YOUNG /&nbsp;김대영</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">6. PARK SE JUN /&nbsp;박세준</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Nearest to the Pin</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1. HWANG EUI SUNG /&nbsp;황의성</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2. KIM HONG KOO /&nbsp;김홍구</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">3. PARK HEE GEUN /&nbsp;박희근</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">4. BAE JONG SOO /&nbsp;배종수</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">5. PARK SANG CHUL /&nbsp;박상철</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">6. PARK SEONG BOK /&nbsp;박성복</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">트로피,&nbsp;골프공(1박스)</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Nearest to the Line</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1. LEE JUN HYUB /&nbsp;이준협</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2. KIM JIN YEOL /&nbsp;김진열</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">3. OH HONG ROK /&nbsp;오홍록</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">트로피,&nbsp;웨지</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 200px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">Lucky Prize</span></p> </td> <td style="width: 241px; border-style: groove; text-align: center;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">1. CHOI SUNG DO /&nbsp;최성도</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">2. NAM HAN IK /&nbsp;남한익</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">3. KIM EUN RYE /&nbsp;김은례</span></p> </td> <td style="width: 243px; border-style: groove; text-align: center;"> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">퍼터</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>행사 사진 보기: <a href="http://www.korchamvietnam.com/board/event/gallery/view?seq=199">http://www.korchamvietnam.com/board/event/gallery/view?seq=199</a></p> <p><strong>2. 후원사리스트</strong></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH42K3c.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH42dy3.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH42oMK.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH42ySb.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH4398H.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH43JnA.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH47PfA.png" /></p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH43ewM.png" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="../../../data/editor/2019/05/15/4QH3erFh.jpg" /></p> [6] => admin [USERID] => admin [7] => 91 [HITS] => 91 [8] => 1557212721 [WDATE] => 1557212721 [9] => 1557889970 [MDATE] => 1557889970 [10] => Y [STATUS] => Y [11] => 2019-05-04 [ndate] => 2019-05-04 ) [2] => Array ( [0] => 172 [SEQ] => 172 [1] => 0 [NFLAG] => 0 [2] => 2019-04-24 [HDATE] => 2019-04-24 [3] => /data/photo/2019/05/02/RPIYgiO_156x156.JPG [THUMB] => /data/photo/2019/05/02/RPIYgiO_156x156.JPG [4] => 2019년 코참 1/4분기 운영위원 회의 개최 보고 [TITLE] => 2019년 코참 1/4분기 운영위원 회의 개최 보고 [5] => <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;"><img src="../../../data/editor/2019/05/02/4Q4zLVQU.JPG" width="763" height="572" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">코참은 2019년 4월 24일 그랜드 플라자 호텔에서 &frac14;분기 운영위원 회의를 개최하였습니다. 다수의 운영위원들이 참석한 가운데, 김한용 회장님의 개회사를 시작으로 1분기 코참의 주요활동을 돌아보고, 각 위원님들의 주요사안에 대한 건의와 토의를 하였습니다.<br /><br />회장님께서는 &lsquo;19년에 새로 시작하는 사업으로 일일 소식지 &lsquo;코참 데일리&rsquo;의 발간과 정보화 시대에 걸맞게 QR Code를 활용한 Digital 정보를 포함계획인 신간 디렉토리 사업에 대한 위원 및 관계자들의 노고를 치하하셨으며, 특히 회장단의 새해 운영방침으로 재무상태 투명성과 공개성을 강조하셨으며, &lsquo;19년 코참의 사업을 성공시키기 위해 다같이 노력을 당부하셨습니다.<br /><br />아울러 박수호 타이웅엔 코참회장에 대해 산업통상 자원부 장관명의 포상이 수여되었고, 김선한 연합뉴스 동아시아 총국장에 대한 자문위원위촉장이 수여되었습니다.<br /><br />주요 보고사항으로 &lsquo;19년 1/4분기 결산보고, 정관개정, 코참 디렉토리 발간, 골프대회 운영에 대한 현안토의와 관련사항에 대한 건의가 있었습니다.</span></p> [CONTENT] => <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;"><img src="../../../data/editor/2019/05/02/4Q4zLVQU.JPG" width="763" height="572" /></span></p> <p><span style="font-family: 'malgun gothic'; font-size: 14px;">코참은 2019년 4월 24일 그랜드 플라자 호텔에서 &frac14;분기 운영위원 회의를 개최하였습니다. 다수의 운영위원들이 참석한 가운데, 김한용 회장님의 개회사를 시작으로 1분기 코참의 주요활동을 돌아보고, 각 위원님들의 주요사안에 대한 건의와 토의를 하였습니다.<br /><br />회장님께서는 &lsquo;19년에 새로 시작하는 사업으로 일일 소식지 &lsquo;코참 데일리&rsquo;의 발간과 정보화 시대에 걸맞게 QR Code를 활용한 Digital 정보를 포함계획인 신간 디렉토리 사업에 대한 위원 및 관계자들의 노고를 치하하셨으며, 특히 회장단의 새해 운영방침으로 재무상태 투명성과 공개성을 강조하셨으며, &lsquo;19년 코참의 사업을 성공시키기 위해 다같이 노력을 당부하셨습니다.<br /><br />아울러 박수호 타이웅엔 코참회장에 대해 산업통상 자원부 장관명의 포상이 수여되었고, 김선한 연합뉴스 동아시아 총국장에 대한 자문위원위촉장이 수여되었습니다.<br /><br />주요 보고사항으로 &lsquo;19년 1/4분기 결산보고, 정관개정, 코참 디렉토리 발간, 골프대회 운영에 대한 현안토의와 관련사항에 대한 건의가 있었습니다.</span></p> [6] => admin [USERID] => admin [7] => 47 [HITS] => 47 [8] => 1556783866 [WDATE] => 1556783866 [9] => 1557890053 [MDATE] => 1557890053 [10] => Y [STATUS] => Y [11] => 2019-04-24 [ndate] => 2019-04-24 ) )
more
top